fbpx Συχνές Ερωτήσεις | msf.gr

Είστε εδώ

Συχνές ερωτήσεις

Όχι, αλλά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι τα μέλη της ομάδας καλούνται να αντεπεξέλθουν σε δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας.

Συχνά τα μέλη των ομάδων καλούνται να εργαστούν σε ένα ασταθές, και διαρκώς εναλλασσόμενο περιβάλλον. Γνωρίζουμε πως είναι αδύνατον να εξαλείψουμε όλους τους κινδύνους, αλλά μέσα από τη συστηματική εφαρμογή αυστηρών κανόνων ασφάλειας, κάνουμε ότι καλύτερο για να τους διαχειριστούμε και να τους ελαχιστοποιήσουμε. Η διαδικασία «εκτίμησης κινδύνων» είναι διαρκής, τόσο πριν από την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια κάθε προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, ειδικά σχέδια ασφαλείας τίθενται σε ισχύ για κάθε αποστολή, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των κινδύνων που υπάρχουν σε κάθε χώρα. Όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση κινδύνου, ορίζονται εκ των προτέρων και οφείλουν να τηρούνται από κάθε μέλος της αποστολής.

Η βασικότερη δυσκολία έγκειται στο ρευστό και ευμετάβλητο περιβάλλον που επικρατεί στις χώρες αποστολής. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα κάθε μέλους της ομάδας είναι καίριας σημασίας. Απαιτείται ανεκτικότητα και ιδιαίτερη ευχέρεια στην αλληλεπίδραση με άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων και κουλτούρας. Τα μέλη της αποστολής καλούνται να προσαρμοστούν σε λιτές συνθήκες διαβίωσης με τα «απολύτως απαραίτητα», ενώ η αίσθηση «ιδιωτικότητας» είναι σαφώς περιορισμένη. Σε αυτές τις συνθήκες όλοι καταβάλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια να συνυπάρξουν αρμονικά και να συνεργαστούν εποικοδομητικά.

Η καλή γνώση ξένων γλωσσών είναι στοιχειώδης προϋπόθεση. Οι ομάδες των MSF (διεθνές & ντόπιο προσωπικό) αποτελούνται από άτομα διαφορετικού πολιτισμικού υποβάθρου. Κατά τη διάρκεια μιας αποστολής όλα τα μέλη του προγράμματος βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τοπικούς φορείς και πρωτίστως με τους ασθενείς. Για την καλύτερη συνεννόηση και επικοινωνία, όλα τα μέλη της ομάδας χρειάζεται να προσαρμόζονται σε μία κοινή εργασιακή γλώσσα.
Γενικά η γνώση πρωτίστως αγγλικών ή/και γαλλικών, αλλά και αραβικών, ισπανικών, παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε αρκετά προγράμματα, ενώ οι υποψήφιοι που συνδυάζουν καλή γνώση Αγγλικών και Γαλλικών εξασφαλίζουν ευκαιρίες συμμετοχής σε περισσότερες χώρες όπου υπάρχουν αποστολές των MSF.

Η διά βίου εκπαίδευση των ανθρώπων μας είναι βασική μας προτεραιότητα.
Στους MSF υλοποιούμε προγράμματα (μετ)εκπαίδευσης για τα μέλη των ομάδων μας που διατηρούν μαζί μας πολυετή συνεργασία και μακροχρόνια δέσμευση.
Επιπλέον και κατά περίπτωση, προσφέρεται η δυνατότητα οικονομικής στήριξης για τη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης εκτός του οργανισμού. 

Παρέχουμε κίνητρα επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης ώστε οι άνθρωποι μας να συνεχίσουν να μετέχουν στις αποστολές μας. Μέσα από τη συμμέτοχη σε διαφορετικές αποστολές διευρύνεται η επαγγελματική τους εμπειρία και προκύπτει η δυνατότητα συμμετοχής σε θέσεις «συντονιστή». Στους MSF επενδύουμε στην εξέλιξη των ανθρώπων μας.

Όλα τα μέλη των αποστολών υπογράφουν σύμβαση εργασίας (βάσει όσων ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία) για το ακριβές διάστημα συμμετοχής στα προγράμματά μας, και αμείβονται αναλογικά, σύμφωνα με το επίπεδο ευθύνης της θέσης τους. Οι MSF δεν αποδέχονται κανένα άλλο τρόπο συνεργασίας.
Επιπλέον του μηνιαίου μισθού, σε όλα τα μέλη των αποστολών καλύπτονται τα έξοδα διαβίωσης καθώς και ιδιωτική ασφάλεια, η οποία περιλαμβάνει ιατρική και νοσοκομειακή κάλυψη, κάλυψη αναπηρίας, καθώς και κάλυψη επαναπατρισμού για λόγους υγείας.
Επίσης, οι MSF επιφορτίζονται με την κάλυψη όλων των εξόδων που σχετίζονται με την αποστολή: ιατρικές εξετάσεις πριν και μετά την αποστολή, εμβολιασμός, μεταφορικά έξοδα, έξοδα διαμονής, ημερήσιο επίδομα, κλπ. 

Oι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας δεν επιτρέπουν την παρουσία ατόμων που δεν μετέχουν στην αποστολή, κυρίως για λόγους ασφαλείας. Σχετικά αιτήματα εξετάζονται μόνο κατά περίπτωση, και εφόσον ο εργαζόμενος έχει πρώτα συμπληρώσει 12 μήνες σε αποστολές των MSF και κατέχει θέση συντονιστή.

Tο «διεθνές προσωπικό», με εξαίρεση τις θέσεις «συντονιστή», δεν επιτρέπεται να συνοδεύεται στην αποστολή από τον/την σύντροφό του, τουλάχιστον για τους 12 πρώτους μήνες που εργάζεται στην οργάνωση. Μετά το πέρας αυτής της χρονικής περιόδου και στην περίπτωση συμβίων (ή συντρόφων) που εργάζονται και οι δύο στους MSF, μπορούν να αιτηθούν από κοινού συμμετοχή στην ίδια αποστολή.

H υπαγωγή σε καθεστώς «διεθνούς προσωπικού» προϋποθέτει την αναχώρηση (εκπατρισμό) από τη χώρα διαμονής, με σκοπό την παροχή ιατρικής και ανθρωπιστικής φροντίδας εκεί όπου υπάρχει ανάγκη.

H επιλογή αυτή εμπίπτει στη διακριτική ευχέρεια των MSF, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την καλύτερη αντιστοίχιση των προσόντων των υποψηφίων με τις ανάγκες των προγραμμάτων σε ανθρώπινο δυναμικό. Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό οι υποψήφιοι να ενημερώνονται σωστά κατά τη διαδικασία επιλογής, τόσο για το πλαίσιο παρέμβασης των MSF, όσο και για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στην κάθε χώρα.

Αφού υποβληθεί η αίτηση, η πρώτη επικοινωνία από τους MSF γίνεται το συντομότερο δυνατό, βάσει των υφιστάμενων αναγκών ανά ειδικότητα. Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται σε 4 έως 6 εβδομάδες. Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί η ειδική εκπαίδευση προετοιμασίας για τα νέα μέλη των MSF, η περίοδος αναμονής πριν από την έναρξη της πρώτης αποστολής διαρκεί κατά μέσο όρο 4 μήνες. Να σημειωθεί ότι η ζήτηση και η προτεραιότητα απορρόφησης των διαφόρων ειδικοτήτων μεταβάλλεται βάσει των έκτακτων αναγκών που προκύπτουν στις αποστολές των MSF.

Για τα προγράμματα των MSF γίνονται δεκτές μόνο αιτήσεις από πτυχιούχους με διετή επαγγελματική προϋπηρεσία, μετά την απόκτηση του πτυχίου. Αυτά αποτελούν βασικές προϋποθέσεις επιλογής για το «διεθνές προσωπικό».
Οι MSF δεν παρέχουν τη δυνατότητα για πρακτική άσκηση σε αποστολή.

Η εργασία σε αποστολή των MSF έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Η θέση ευθύνης που αναλαμβάνει κάθε μέλος της αποστολής, το απαιτούμενο διάστημα προσαρμογής στις δύσκολες συνθήκες εργασίας, και η βούληση των MSF να εξασφαλίζουν μια συνέχεια στη σύνθεση της αποστολής, ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η συνεργασία με το τοπικό προσωπικό και τους ασθενείς, καθιστούν τη διαθεσιμότητα και τη δέσμευση από τη μεριά του υποψηφίου ιδιαίτερης βαρύτητας. Συνήθως, οι θέσεις στα προγράμματά των MSF διαρκούν από 6 έως 9 μήνες, ενώ περιστασιακά και για συγκεκριμένες ειδικότητες (χειρουργοί, αναισθησιολόγοι και γυναικολόγοι) υπάρχουν θέσεις μικρότερης διάρκειας.

Η εργασία στα διεθνή προγράμματα των MSF απαιτεί την προσαρμογή σε πολλές αλλαγές, που αφορούν το φαγητό, τις συνθήκες διαμονής, την καθημερινότητα, τους τρόπους διασκέδασης και την γλώσσα. Ένας καινούριος τρόπος ζωής περιμένει το διεθνές προσωπικό, όπου συχνά ο ελεύθερος χρόνος και η ιδιωτικότητα μπορεί να είναι περιορισμένα. Η προσαρμογή στην έλλειψη αυτονόητων συνηθειών (όπως ιδιωτικό μπάνιο) θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν από τον υποψήφιο προτού κάνει αίτηση για εργασία στους MSF.

Τα προγράμματα των MSF πολλές φορές βρίσκονται σε περιοχές όπου οι καιρικές συνθήκες δεν είναι πάντοτε ιδανικέ (υψηλές θερμοκρασίες, έντονη υγρασία, βροχοπτώσεις ή ερημικό κλίμα). Το διεθνές προσωπικό θα είναι μακριά από συγγενείς και φίλους για μεγάλα χρονικά διαστήματα και κάποιες φορές η επικοινωνία μπορεί να είναι περίπλοκη.